List of Students Join Higher Education

LIST OF THE STUDENTS JOIN HIGHER EDUCATION 2017-18

Sr. No Name of Student
1 Avinash T Raveendran(Pharmaceutics)
2 DarekarSonyabapu Narayan (Pharmaceutics)
3 Gade Komal Janardan(Pharmaceutical QAT)
4 Gaikwad Mahesh Balkisan(Pharmaceutical QAT)
5 Ghule Krushna Bhiva(Pharmaceutics)
6 Jadhav Poonam Prakash(Pharmaceutics)
7 Jaybhaye Dipak Nameo(Pharmaceutics)
8 Jambhale Kanchan Madhukar(Pharmaceutics)
9 Kandge Vikrant Dattaray(Pharmaceutics)
10 Kasar Poonam Sanjay(Pharmaceutics)
11 LandagePriayanka Somnath(Pharmaceutical QAT)
12 ModakHarshada Umesh(Pharmaceutical QAT)
13 Patil Rashmi Naresh(Pharmaceutics)
Sr. No Name of Student
1 Darade Vaishnavi Ramdas
2 Mahndule Bhatrat Sambhaji
3 Mali Manjusha Sidheshwar
4 Gaikwad Mahesh Balkisan
5 Bhosale Abhishek Pandurang
6 Yelwande Tanuja Vikas
7 Sharma Rohit Ashok
Sr. No Particular No. of Students
1 M.Pharmacy 13
2 M.B.A 7
3 Business 6
4 Job 37
Total 63
  • M.Pharmacy (13)
  • M.B.A (7)
  • Business (6)
  • Job (37)
X